Centrum Seniora Barbara w Szemudzie

- A +
Nowy slajd 1 Nowy slajd 2 Nowy slajd 3 Nowy slajd 4

PROW 2014-2020

 

 

     

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

 

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa świadczącego usługi pobytowe dla seniorów” mająca na celu  podniesienie jakości świadczenia usług zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż windy osobowej i utworzenie miejsc pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Przedmiotem operacji jest zakup i montaż windy osobowej w budynku pełniącym funkcję budynku, w którym są świadczone usługi bytowe polegające na zapewnieniu: miejsca pobytu, wyżywienia mieszkańców, utrzymania czystości pomieszczeń dla seniorów. Operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością Beneficjentki w części budynku, którą wkrótce zamierza otworzyć dla nowych klientów. Zakup nowoczesnej  windy w znaczny sposób poprawi zdolności przedsiębiorstwa w zakresie oferowanych usług. Umożliwi poruszanie się seniorom po budynku i tym samym w większym niż dotychczas stopniu zachęci do korzystania z naszych usług. Koszty operacji to: zakup i montaż windy osobowej (110700,00 zl) oraz budowa szybu windy (81729,99 zł).  Inwestycja pozwoli na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności a co za tym idzie poprawi swoją pozycję konkurencyjna.

Wartość uzyskanego dofinansowania - 98 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych - 196 800,01 zł